Vårt arbetssätt

Business Leadership Partners arbetar utifrån en metod där strategiska, taktiska och operativa insatser sammanlänkas i tre processer enligt beskrivning nedan.

Identifiering & Integrering

I klargörande samtal med organisationens ledning identifierar vi  gemensamt det kompetensbehov som är avgörande för att nå verksamhetens strategiska mål.

Konkretisering

En behovsinventering tas fram, utifrån organisationens utmaningar och utgör grunden för den efterföljande konkreta handlingsplanen.

Vanliga frågor som behandlas är :  Hur arbetar vi med Employer Branding?  Vilken personal vill vi attrahera? Vad gör vi för att behålla attraktiva medarbetare? Hur säkerställer vi att de är engagerade? Vad krävs för kompetenser för att kunna ta ytterligare marknadsandelar? Hur får vi större innovationskraft i våra team? Hur kan vi attrahera de bästa ledarna och vad utgör en god ledare i vår organisation? Hur kan vi lyfta vår ledningsgrupp? Hur skall ledningsgruppen vara sammansatt för att vara optimal? Hur skapar vi ett tillåtande klimat i vår verksamhet?

Implementering

Vid implementering tar de operativa åtgärderna vid. Vi tillhandahåller här professionell kompetens vad gäller rekrytering, assessment centers m.m. för att säkerställa att rätt kompetens tillförs företaget. Vi ser till att humankapitalet ges de rätta förutsättningarna att arbeta effektivt genom att tillhandahålla rätt verktyg via utbildningsinsatser. Vi använder oss av såväl skräddarsydda som beprövade koncept.

Evidensbaserade metoder

Oavsett om du väljer en organisationsanpassad lösning eller en konceptualiserad sådan, kan du vara tryggt förvissad om att den är förankrad i forskning och vetenskap. En stor del av Business Leadership Partners metoder är hämtade från svenska akademiska miljöer såsom KTH, Stockholms Universitet, Chalmers Tekniska högskola samt Göteborgs Universitet.